Webhotelli

Sopimusehdot

Alla kuvattuja sopimusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan kanssa ole tehty erillistä kirjallista sopimusta.

1. Sopimusehtojen soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Vivahdus Oy:n Nethost palvelun (jäljempänä Palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin (jäljempänä Palvelu). Sopimuksen osapuolina ovat Nethost ja Palveluntarjoajan tarjoamaa palvelua tai tuotetta käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

2. Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä ehdot astuvat voimaan 1.8.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

3. Palvelun toimittaminen
Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle Asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

4. Palvelun sisältö
Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä veloituksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

5. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet
Korvausvastuu Palveluntarjoajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelun kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja Nethost ei korvaa.
Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa.
Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä käytöstä.
Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.
Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta.
Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

6. Asiakkaan vastuut ja velvoitteet
Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta.
Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa täysin Palvelun kautta toisille käyttäjille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista.
Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo sopimusehtoja.
Asiakas ei saa käyttää palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan. Palvelun avulla suoritettu tietoturva-aukkojen etsiminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin. Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan ainakin suoramarkkinointi sähköpostitse, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, jossa se on kielletty.
Mikäli asiakkaan Internet-liikenteen tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.
Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun materiaalin varmuuskopioinneista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.
Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www-sivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.

7. Maksut
Asiakassuhde sekä Palvelun laskutus alkavat siitä päivästä, jolloin Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.
Asiakas maksaa Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajan ajantasainen hinnasto sekä sopimusehdot ovat aina nähtävillä www.nethost.fi verkkosivuilla.
Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen laskutusjakson alkamista.
Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelu, mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen.
Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Katkaistun palvelun avaamisesta Palveluntarjoaja perii hinnaston mukaisen avausmaksun.
Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla niin kauan kunnes asiakas on maksanut laskunsa kokonaan. Mikäli asiakas ei maksa laskujaan ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Palveluntarjoajan ajantasainen hinnasto on näkyvillä jatkuvasti osoitteessa www.nethost.fi. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Palveluntarjoajan www-sivulla ja edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

8. Voimassaolo
Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa, ellei muuta ole erikseen sovittu. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta, on hänen irtisanottava palvelu vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan seuraavan sopimusjakson alkamista. Ellei asiakas irtisano sopimusta, uusiutuu sopimus kauden loputtua sopimuskauden pituisella jaksolla.
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen etenkin, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien tai asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

9. Jälleenmyynti
Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä Palvelua edelleen vain mikäli palvelukuvauksessa on kerrottu Palvelun olevan tarkoitettu jälleenmyyntiin. Asiakas vastaa siitä, että kaikki Palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat näitä ehtoja.

10. Peruuttamisoikeus
Kuluttajasuojalain kuudennen(6.) luvun 16§:n nojalla palvelulla ei ole saman luvun 15§:n säätämää 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta.
NetHost kuitenkin soveltaa peruuttamisoikeutta parhaaksi katsomallaan tavalla. 14 vuorokauden sisällä tehdyn peruuttamisilmoituksen perusteella NetHost maksaa takaisin Webhotellipalveluista maksetut rahat, poislukien verkkotunnuksien hinnaston mukaisen verkkotunnuksen rekisteröintimaksun. Verkkotunnusten rekisteröintimaksu löytyy osoitteesta http://www.nethost.fi/

11. Muut ehdot
Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tähän sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai Palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa suostumusta.
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Tarvitsetko apua? Lähetä viesti! Live Chat | Kysy tuotteistamme

← Prev Step

Kiitos yhteydenotostanne! Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian!

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History